شناسایی عوامل موثر بر جریان ترافیک و پیش‌بینی حجم تردد در یکی از معابر ورودی به شهر تهران با رویکردهای داده‌کاوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

اهمیت برنامه‌ریزی حمل و نقل زمانی مشخص می‌گردد که مسیرها، ظرفیت پذیرش حجم بالای تردد را ندارند. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی حمل ونقل بدون داشتن اطلاعات تردد مسیرها، میسر نیست. اندازه‌گیری جریان ترافیک در واقع نمونه‌برداری از متغیرهای تصادفی است. جریان ترافیک به عنوان یک جریان و یا یک سیال پیوسته، شامل پارامترهایی نظیر تردد، چگالی و سرعت است که پیش‌بینی میزان آن، به وسیله روش‌های آماری امکانپذیر است. با توجه به یکنواخت نبودن جریان ترافیک در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف، در این نوشتار، با تکیه بر داده‌های جمع‌آوری شده از جریان ترافیک در یک معبر ورودی به شهر تهران، نسبت به پیش‌بینی مقدار ترافیک اقدام شده است. در این راستا از رویکردهای مختلف داده‌کاوی نظیر رگرسیون، شبکه‌های عصبی مصنوعی، خوشه‌بندی، درخت تصمیم‌گیری و روش‌های مبتنی بر سری‌های زمانی استفاده شده است. به این ترتیب، با تعیین عوامل موثر بر پیش‌بینی ترافیک، میزان تردد وسایط نقلیه در این مسیر ورودی، پیش‌بینی شده است. در انتها، روش‌های مختلف پیش‌بینی با استفاده از پارامترهای موجود با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج بدست آمده، نشان از دقت بالای روش‌های بکارگرفته شده در پیش‌بینی حجم ترافیک داشته است.

کلیدواژه‌ها