واکاوی تصادفات شهرستان بابل با هدف مدلسازی شدت آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این تحقیق، عوامل موثر بر وقوع تصادفات در مسیرهای ارتباطی بین شهر بابل به امیرکلا و بالعکس واقع در شهرستان بابل، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از گزارشات پلیس راه استان مازندران در سال های 1393-1395 که شامل 674 نمونه تصادف می باشد، شناسایی شدند. به منظور مدلسازی عوامل موثر بر وقوع و شدت تصادفات، از مدل رگرسیون لجستیک و با بکارگیری نرم افزار SPSS استفاده شد. مدلسازی با سه روش پیشرو، پسرو و همزمان ساخت مدل انجام شد که پس از ارزیابی مدل های بدست آمده توسط سه روش مذکور، مدل بدست آمده از روش پیشرو به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید. نتایج حاصل از مدلسازی رگرسیونی نشان داد که متغیرهایی مانند: برخورد با عابر پیاده، سرعت غیرمجاز، عبور غیرمجاز عابرین از خیابان، وسیله­ی نقلیه از نوع موتورسیکلت، محدودیت دید، وجود مانع ثابت در مسیر بیشترین عوامل تاثیرگذار در به وجود آوردن احتمال تصادفات با شدت بالا می باشند. همچنین عواملی نظیر خرابی روسازی، عدم اجرای خط کشی طولی مسیر و عدم وجود میانه نیز، احتمال وقوع تصادفات را افزایش می دهند.

کلیدواژه‌ها