تحلیل عوامل تاثیرگذار و تعیین تمایل به پرداخت رانندگان برای استفاده از خودرو با سوخت جایگزین در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خودروهای گازسوز و هیبریدی­برقی که به عنوان خودروهایی با سوخت جایگزین شناخته می­شوند، یکی از راهکارهای کنترل آلودگی هوا در کلان­شهرها به حساب می­آیند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر رفتار رانندگان برای استفاده از خودرو با سوخت جایگزین در تهران و محاسبه تمایل به پرداخت آن­ها است. برای این هدف، ابتدا پرسشنامه­ای شامل دو بخش رجحان­آشکار­شده و رجحان­بیان­شده طراحی و سپس 365 نمونه در مراکز معاینه فنی و جایگاه سوخت گازطبیعی شهر تهران با استفاده از مصاحبه حضوری جمع­آوری شد و عوامل موثر بر میزان استفاده از خودرو با سوخت جایگزین با استفاده از مدل لوجیت چندگانه توصیف و میزان تمایل به پرداخت برای متغیرهای مختلف برآورد شده است. براساس نتایج این مطالعه سیاست تشویقی ورود بدون محدودیت به محدوده زوج و فرد با تمایل به پرداخت 5.169 و تخصیص مبلغ 12.400 میلیون تومان برای خرید خودرو گازسوز و هیبریدی برقی و دسترسی رایگان به محدوده طرح ترافیک با تمایل به پرداخت 9.886 میلیون تومان برای خودرو گازسوز، از موثرترین اقدامات برای ایجاد انگیزه در رانندگان برای استفاده از خودرو با سوخت جایگزین است. هزینه سوخت و زمان­دسترسی به جایگاه سوخت متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب خودرو گازسوز و شتاب و محدوده­رانندگی متغیر موثر برای خودرو هیبریدی­برقی بوده اند.
 

کلیدواژه‌ها