دوره و شماره: دوره 1392، شماره 53، تابستان 1392، صفحه 1-49