دوره و شماره: دوره 1392، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 1-67