دوره و شماره: دوره 1391، شماره 48، بهار 1391، صفحه 1-72