دوره و شماره: دوره 1391، شماره 49، تابستان 1391، صفحه 1-74