دوره و شماره: دوره 1391، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 1-74