دوره و شماره: دوره 1393، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 1-82