دوره و شماره: دوره 1398، شماره 78، پاییز 1398 
4. مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی در بافت مرکزی شهر اصفهان به کمک روش AHP در محیط GIS

صفحه 30-42

سید محمدرضا سنبلستان؛ منصور حاجی حسینلو؛ سعید منجم؛ مجید فاضلی