دوره و شماره: دوره 1398، شماره 79، زمستان 1398 
1. ارایه مدلی در جهت ارتقائ آموزش مفاهیم ترافیکی به کودکان (همیاران پلیس) در سطح کشور

صفحه 4-20

افسانه زمانی مقدم؛ سید مسلم موسوی پناه؛ تقی پورظهیر؛ اختر جمالی