دوره و شماره: دوره 1399، شماره 81، تابستان 1399 
2. واکاوی تصادفات شهرستان بابل با هدف مدلسازی شدت آنها

عباس شیخ فرد؛ فرشید رضا حقیقی؛ محمد آزموده