دوره و شماره: دوره 1399، شماره 82، پاییز 1399 
4. سنجش کیفیت دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی و شهری

محمد آزموده؛ فرشید رضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد