اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یوسف حجت

مهندسی مکانیک سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

y_hojjatyahoo.com
09122908593

سردبیر

مهندس وهاب میزانی

برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک

vahhab_m2002yahoo.com
09121819456

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف حجت

مهندسی مکانیک سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

y_hojjatyahoo.com
09122908593

مهندس وهاب میزانی

برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک

vahhab_m2002yahoo.com
09121819456

دکتر شهریار افندی زاده

مهندسی حمل و نقل و ترافیک مشاور عالی معاون حمل و نقل و ترافیک

infoafandizadeh.com
09121338508

دکتر محمود صفارزاده

برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل استاد دانشگاه تربیت مدرس

saffar_mmodares.ac.ir
09121125096

دکتر نوید خادمی

مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل استادیار دانشگاه تهران

navid.khademiut.ac.ir
09127259280

دکتر نبی الله رمضانی

آب و هوا شناسی سرپرست مرکز علمی کاربردی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

na.r1356gmail.com
09128956188

دکتر مهدی دیوسالار

مدیریت آموزشی مدیر آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک

meh.divsalargmail.com
09123710615

مهندس افشین خضرلوی اقدم

فیزیک دبیر کمیته پیگیری و پیاده سازی طرح TOD در شهر تهران

afshin.khezerloogmail.com
09122054638

دکتر شهاب الدین کرمانشاهی

مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

shkermanshahiut.ac.ir
09126449358

مدیر وب سایت

مهندس مهدی ترکیان

مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری مدیر فنی و مدیر سایت فصلنامه مهندسی ترافیک

mehditorkianyahoo.com
09126393400

مدیر تولید محتوا

فرزانه خرمی

فصلنامه مهندسی ترافیک

farzanehkhoramiyahoo.com