برآوردی از ازدحام درک شده کاربران مترو (مطالعه موردی خطوط ۱، ۲ و ۴ مترو شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت در کلان‌شهرها، استفاده از حمل‌ونقل همگانی نیز رو به افزایش است. با افزایش استفاده از حمل‌ونقل همگانی، ازدحام در این وسایل مسئله­ای مهم به شمار می­رود. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ازدحام درک شده توسط کاربران مترو به تفکیک خطوط مورد بررسی در این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه رجحان بیان­شده، تعداد ۳۱۵ پرسشنامه از کاربران مترو جمع‌آوری‌شده است. با توجه به داده­های جمع‌آوری‌شده، برآوردی جهت بررسی ازدحام درک شده در مترو توسط کاربران آن ، انجام شد. بر اساس نتایج ، ۴/۵۱ درصد از پاسخ­دهندگان گفته‌اند که ازدحام در مترو متوسط رو به بالا است.

کلیدواژه‌ها


- Börjesson, M. and Rubensson, I., 2019, Satisfaction with crowding and other attributes in public transport. Transport Policy, 79, 213-222.
 
- Turner, S., E. Corbett, R. O’Hara, and J. White, 2004, Health and safety effects of rail crowding: Hazard identification. HSL Report RAS/04/12.
 
- Mohd Mahudin, N. D., T. Cox, and A. Griffiths, A, 2012, Measuring rail passenger crowding: Scale development and psychometric properties. Transportation Research Part F 15(1), 38–51.
 
- Evans, G. W., S. J. Lepore, and K. Mata-Allen, 2000, Cross-cultural differences in
tolerance for crowding: Fact or fiction?.  Journal of Personality and Social Psychology
79(2), 204–210.
 
- Hirsch, L., and K. Thompson, 2011, I can sit but I'd rather stand: Commuters’ experience of crowdedness and fellow passenger behaviour in carriages on Australian metropolitan trains. Paper presented at the 34th Australasian Transport Research Forum, Adelaide, South Australia, Australia.
 
- Li, Z. and Hensher, D.A., 2013, Crowding in public transport: a review of objective and subjective measures. Journal of Public Transportation, 16(2), p.6.