ارائه مدل زمان‌ بندی بهینه سیستم امداد رسانی در شرایط بحران با در نظرگیری ظرفیت حداکثری ناوگان ؛ مطالعه موردی: شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جلوگیری از تبدیل بلایای طبیعی به فجایع طبیعی مستلزم بالابردن توان مدیریتی و برنامه‌ ریزی‌ های مدیریت بحران است. به‌ این منظور در روند خدمت‌ رسانی درچنین حوادثی ،ثانیه‌ ها و دقایق نقش به‌ سزایی درنجات انسان‌ ها دارند.در این‌ راستا ، این پژوهش با درنظرگیری یک بیمارستان و ناوگان امدادرسانی آن ، به‌ عنوان ارگان اصلی ارائه خدمات درمانی در شهر قزوین ، و نیز به‌ کارگیری فواصل واقعی مناطق مختلف این شهر از این محل ، درصدد بهینه‌ سازی زمان لازم برای انتقال مجروحین در شرایط بحران به بیمارستان در یک زنجیره تأمین سه مرحله‌ ای می‌ باشد که ظرفیت ناوگان امداد‌رسانی نیز در مسأله لحاظ شده‌ است. پیچیدگی مسأله فوق از نوع NP-hard می‌باشد. بنابراین پیدا کردن جواب بهینه در زمان معقول ، برای مسأله با استفاده از روش‌های دقیق غیرممکن است.در این مقاله برای حل مسأله ، از یک الگوریتم ژنتیک پویا دارای کروموزوم‌ هایی با ساختار متغیر استفاده می‌شود. همچنین به‌ منظور بررسی صحت نتایج به‌ دست آمده از این الگوریتم ، نتایج با جواب‌های روش جستجوی تصادفی مقایسه گردیده‌ است. نتایج ، نشان از برتری الگوریتم ژنتیک ارائه شده دارد و نشان‌ دهنده‌ی کاهش میانگین جواب‌ ها در مواردی نظیر افزایش تعداد وسایل امدادی و ظرفیت آن‌ها و کاهش زمان امداد رسانی اولیه و نیز افزایش میانگین جواب‌ها با افزایش تعداد مجروحین است.

کلیدواژه‌ها