تحلیل حساسیت سهم شیوه‌های سفرهای کاری به زمان سفر (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامهریزی حمل‌ونقل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی، ورود خودرو به زندگی انسان‌ها و توسعه شهرها، معضلات جدیدی برای انسان‌ و محیط‌زیست به ‌همراه داشته است. این معضلات و آثار منفی و عملکردی آن‌، توجه به رویکردها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را در قالب سیاست‌های مدیریت سیستم‌های حمل‌ونقل بیشتر نموده است. مدیریت سیستم‌ حمل‌ونقل، با تحلیل سیستم‌ موجود و ارزیابی شیوه‌های مختلف سفر، اقدام به بررسی پاسخ مسافران به تغییر در عوامل مؤثر در انتخاب شیوه سفر می‌پردازد. از راهکارهای مؤثر در کوتاه‌ مدّت، ایجاد تغییر در زمان سفر حمل‌ونقل همگانی، جهت جذّاب‌تر‌کردن این شیوه‌ ‌سفر برای مسافران است. در این پژوهش، تحلیل حساسیت سهم شیوه‌های سفر با استفاده از مدل‌های انتخاب شیوه سفر برای نمونه موردی سفرهای کاری شهر مشهد مقدس صورت می‌گیرد. در این راستا پس از ارائه روش تحلیل حساسیت برای مدل‌های انتخاب گسسته، به‌خصوص مدل‌ لوجیت چندگانه، سهم شیوه‌های سفر نسبت به تغییرات در زمان‌ سفر داخل و خارج وسیله نقلیه همگانی در قالب سناریوهای مختلف بررسی می‌گردد. نتایج این سناریوسازی‌ها نشان می‌دهد که مسافرین نسبت به تغییرات زمان سفر خارج از وسیله همگانی به زمان سفر داخل وسیله حساس‌تر هستند. هم‌چنین احداث یک سیستم با سرفاصله‌های زمانی مناسب می‌تواند مؤثرتر از احداث یک سیستم تندرو در جذب مسافر باشد.

کلیدواژه‌ها


صفارزاده، محمود، (1381) مهندسی ترافیک و ترابری، جلد دوم ترابری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
سیدحسینی، م. (1382) برنامه‌ریزی مهندسی حمل‌ونقل و تحلیل جابه‌جایی مواد، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
مدل‌های انتخاب وسیله نقلیه، (1376)، مطالعه شماره 03-76، مرکز مطالعات و تحقیقات حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، (2011).
 
Carlton, I., (2009). Histories of Transit-Oriented Development: Perspectives on the Development of the TOD Concept. Institute of Urban and Regional Development, UC Berkeley, p. 32.
Evans J. (2007). Chapter 17—Transit Oriented Development, in Traveler Response to Transportation System Changes. Transit Cooperative Research Program.
Kanafani, A.K., (1983). Transportation Demand Analysis, McGraw-Hill: New York.
Yavuz N, Welch E.W & Sriraj P.S., (2007). Individual and neighborhood determinants of perceptions of bus and transit safety in Chicago. Illinois Application of hierarchical linear modeling, Transportation Research Record 2034, pp. 19-26.
Axhausen, K.W., (2008). Income and distance elasticities of values of travel time savings: New Swiss results. Transport Policy, Vol 15, pp. 173-185.
Bhatta, B.P. & Larsen, O.I., (2011). Errors in variables in multinomial choice modeling: A simulation study applied to a multinomial logit model of travel mode choice. Transport Policy, pp. 326-335.
Cervero R, & Kang C., (2011). Bus rapid transit impacts on land uses and land values in Seoul, Korea. Transport Policy, pp. 15-33.
Grotenhuis, J.-W., Wiegmans, B.W. & Rietveld, P., (2007). The desired quality of integrated multimodal travel information in public transport: Customer needs for time and effort savings. Transport Policy, Vol 14, pp. 27-38.
Limtanakool, N., Dijst, M. & Schwanen, T., (2006). The influence of socioeconomic characteristics, land use and travel time considerations on mode choice for medium- and longer-distance trips. Journal of Transport Geography, Vol.14 No.5, pp. 327-341.
Schwanen, T., Dieleman, F., Dijst, M., (2004). The impacts of metropolitan structure on commute behavior in the Netherlands: a multilevel approach. Growth and Change 35, pp. 304–333.
Yoh A, Iseki H & Smart M., (2010). Hate to wait: The Effects of Wait Time on Public Transit Travelers Proportions. TRB 2011 Annual Meeting, USA.
Currie G. & Wallis I., (2008). Effective Ways to grow urban bus markets- a Synthesis of evidence. Journal of Transport Geography, 16, pp. 419-429.
Mishalani R., (2006). Passenger Wait Time Perceptions at Bus Stops: Emprical Result and Impact on Evaluating Real-Time Bus Arrival Information. Journal of Public Transportation.
LIU G., (2007). A behavioral model of work-trip mode choice in Shanghai, China Economic Review, Vol.18, No.4, pp. 456-476.
Frank, L., M. Bradley, S. Kavage, J. Chapman, and T. Lawton, (2008). Urban form, travel time, and cost relationships with tour complexity and mode choice. Transportation, Vol.35 No.1, pp. 37-54.
Ben-Akiva, M., & Lerman, S. R., (1985). Discrete choice analysis: Theory and application to travel demand. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Koppelman, F. S., (1976). Guidelines for aggregate travel prediction. Transportation Research Record, 610, pp. 19−24.
McFadden, D., & Reid, F., (1976). Aggregate travel demand forecasting from disaggregate behavioral models. Transportation Research Record, p. 534.
Talvitie, A. P., (1976). Mathematical theory of travel demand. In P. R. Stopher & A. H. Meyburg (Eds.), Behavioral Travel Demand Models.
Dunne, J. P., (1984). Elasticity measures and disaggregates choice models. Journal of Transport Economics and Policy, pp. 189−197.
Http://www.amar.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.informationfile`