برآورد پارامترهای مدل پیش بینی جریان ترافیک "متانت" برای بزرگراه های تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

استفاده از سیستم های هوشمند ترافیکی، به عنوان یک راهکار نوین برای حل مشکلات حمل و نقلی، امروزه مورد توجه زیادی قرار دارد. این
سیستم ها نیازمند مطالعه دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب هستند. یکی از نیازهای اساسی برای طراحی سیستم های هوشمند ترافیکی ، مدل سازی جریان ترافیک است تا بدین وسیله بتوان به خصوصیات جریان در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کرد و از تأثیر اعمال تغییرات مختلف به واسطه مدیریت هوشمند در جریان ترافیک مطلع شد. از همین رو، در این مقاله مدل شبیه ساز متانت معرفی می گردد که در سیستم هایی مانند کنترل شیبراهه و اعمال سرعت مجاز متغیر به کار می رود. برای ارزیابی پارامترهای به کار رفته در این مدل از برداشت های حجم و سرعت 5 بزرگراه از شهر تهران استفاده می شود.چهار پارامتر به کار رفته در مدل با استفاده از برازش (رگرسیون) غیرخطی در نرم افزارSPSS تخمین زده می شود و مقادیر آنها همراه با بازه اطمینان 95 % به دست می آید. برای آزمون پارامترهای به دست آمده، از مقادیر سرعت واقعی یکی از بزرگراه ها که در برازش مدل شرکت نداشته است، استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از تطابق مدل متانت با داده های این بزرگراه ها با خطای قابل قبولی (درحد 2 %) است. با استفاده از این پارامترها می توان مدل شبیه ساز جریان متانت را برای پیش بینی و شبیه سازی جریان در بزرگراه های تهران به کاربرد و تخمین قابل قبولی برای سرعت، چگالی و جریان این بزرگراه ها دست پیدا کرد. این تخمین در استفاده از سیستم های هوشمند ترافیکی مانند سرعت مجاز متغیر و کنترل شیبراهه می تواند بسیار مفید فایده باشد.

کلیدواژه‌ها