فرایند پذیرش مقالات

1) با اهداف فصلنامه همسویی داشته باشد.

2) قبلا در نشریه های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا به طور همزمان برای انتشار به جایی دیگر ارائه نشده باشد.

3) دارای فهرست منابع مستند و اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشند.

• پذیرش نهایی مقالات ارسالی مشروط به تأیید اعضای هیات تحریریه است.
• حق ویرایش مقاله های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.
• مسئولیت مطالب ، نظرات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها بر عهده مؤلف یا مؤلفان است.
• مقاله های دریافت شده به مؤلف یا مؤلفان بازگردانده نمی شوند.

جهت دریافت فرایند پذیرش مقالات اینجا را کلیک نمایید.