درباره نشریه

فن آوری جدید ، ضرورت تحول در کمیت و کیفیت دسترسی به اطلاعات و منابع دانش روز را به دنبال آورد. بدون شک ، یکی از مهمترین منابعی که امکان دسترسی سریع و آسان را به تحقیقات روز برای دانش پژوهان فراهم می سازد ، نشریات علمی کشور می باشد که به توسعه و تکامل کمی و کیفی تحقیقات مدد می رساند و زمینه ساز حل مشکلات جامعه در زمینه های علوم مرتبط خواهد بود.

بنا به ضرورت انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مهندسی ترافیک و حمل و نقل ، سازمان حمل و نقل و ترافیک اقدام به انتشار نخستین مجله تخصصی در شهرداری تهران از سال 1359 با نام

(( تازه های ترافیک )) و بعدها (( مهندسی ترافیک )) گردید.

محورهای موضوعی   

• مهندسی ترافیک شهری

• سیستم های هوشمند حمل و نقل

• ایمنی ترافیک و ریسک

• حمل و نقل و توسعه شهری پایدار

• آموزش و فرهنگ سازی ترافیک

• قوانین و مقررات و نقش آن ها در ترافیک

• مدیریت سیستم های حمل و نقل

• جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حمل و نقل و ترافیک

• حمل و نقل همگانی و پایانه های حمل و نقل