اهداف و چشم انداز

1) معرفی دستاوردها و یافته های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش

2) ایجاد زمینه تبادل اندیشه و توسعه ارتباط میان پژوهشگران و مراکز آموزش ، علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقای سطح پژوهش ، انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی صاحبنظران ،کار شناسان و علاقه مندان

3) طرح مسایل علمی جدید در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری

4) تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

5) ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق و پژوهش میان همکاران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

6) کمک به مساله یابی و حل مسایل علمی و فنی حمل و نقل و ترافیک در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور

7) ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور و تلاش برای ورود و عضویت در بانک های اطلاعاتی بین المللی