کاربرد الگوریتم مورچگان در توسعه مدل مکا ن یابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عدم مکان یابی مناسب پایانه ها یکی از مهم ترین مسائلی است که برخی از شهرها با آن روبه رو هستند. به گونه ا ی که این اشتباه هزینه های اضافی فراوانی درزمینه های تراکم ترافیکی، آلودگی هوا، اتلاف زمان طولانی در مسیر سفر افراد، افزایش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه و غیره، در بر خواهد داشت. دراین مقاله، روش جدیدی ارائه می گردد که تلفیقی از روش های کمی و کیفی مکان یابی است به گونه ای که معایب هیچ یک از روش های مطروحه را نخواهد داشت.روش پیشنهادی از جمله روش های مکان یابی پی - میانه بوده و با استفاده فراابتکار مورچگان کمینه - بیشینه و جستجوی همسایه، روشی مناسب برای حل مساله ارائه می گردد. از آ نجائی ک‌ه تاکنون مساله مکان یابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری، توسط الگوریتم های مذکور بهینه یابی نگردیده است، لذا متناسب با مساله ، تغییراتی در ساختار اولیه الگوریتم ایجاد می گردد. در نهایت روش ارائه شده بر روی شبکه شهر اصفهان پیاده سازی گردیده و نتایج مطلوبی به دست آمد این نتایج نشان داد که با مکان یابی مناسب در زمان احداث پایانه ها مجموع زمان دسترسی مسافران تا 37 % قابلیت بهبود داشته است.

کلیدواژه‌ها