تاثیر عملکرد مناطق مسکونی و تجاری حاشیه راه بر ایمنی جاده های برون شهری با ارائه مدل ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

وجود کاربری های مختلف از جمله مسکونی، خدماتی ، تولیدی و صنعتی حاشیه راه ها باعث به وجود آمدن تعداد زیادی تقاطع با راه های برون شهری گردیده است.این محل های دسترسی معمولا درنقاط مسکونی یا اقتصادی دارای تراکم بیشتری بوده و ازآن جا که ساماندهی مناسبی ندارند، معمولا بستر تصادفات متعدد درمحل را فراهم می سازد. لذا در راستای اهداف این تحقیق پارامترهای موثر بر ایمنی راه های برون شهری ناشی از تراکم مناطق مسکونی و تجاری حاشیه راه شناسایی
و با ارائه مدل های رگرسیون (خطی، نمایی، پواسون) و تجزیه و تحلیل های آماری به تعیین نقش هر یک از پارامترهای دخیل و مرتبط پرداخته می شود. از مهم ترین نتایج تحقیق این است که تراکم این مناطق در حاشیه راه رابطه بسیار موثری با تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای مورد مطالعه داشته که منجر به افزایش تعداد نقاط برخورد با راه و کاهش ایمنی راه گردیده است. لذا عملکرد بهینه تقاطع های همسطح، برنامه ریزی در خصوص احداث تاسیسات، املاک، مجموعه های مسکونی، مراکز صنعتی، کشاورزی حاشیه راه و تامین دسترسی مورد نیاز آنها، نحوه کنترل، مدیریت، نظارت بر آنها، گامی موثر در زمینه کاهش نقاط پرحادثه، ایمن سازی و افزایش مطلوبیت سفر در راه های کشور خواهد بود

کلیدواژه‌ها