بررسی و اثرسنجی ابزارهای آموزشی با رویکرد ارتقاء فرهنگ ترافیک شهروندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه آموزش فرهنگ ترافیک به عنوان راهکار اصلی بهبود وضعیت ترافیک در شهرهای بزرگ، به ویژه شهرهایی همچون تهران مطرح می باشد. این آموزش ها علاوه برنیازبه منابعی مدون و استاندارد، به شیوه ای مناسب جهت انتقال به مخاطب نیاز دارند. به گونه ای که در صورت عدم وجود شیوه ای مناسب برای انتقال پیام ، محتوای آموزش ها هراندازه خوب تهیه شده باشند، کارآیی لازم و مورد انتظار را نخواهند داشت. انتقال پیا م های آموزشی به آموزش گیرندگان با استفاده از رسانه های آموزشی که جزء تفکیک ناپذیر فرآیند آموزش محسوب می شوند، صورت می گیرد و آشنایی با انواع رسانه ها راه را به سوی بهره برداری ثمربخش از آ نها هموار می نماید.بنابراین رسانه عامل انتقال و رسانندگی پیام آموزشی است و وسایل کمک آموزشی هما نطور که از عنوان آن برمی آید کار کمک به فرایند آموزش و تدریس را انجام می دهند. با این رویکرد در مقاله جاری ابتدا انواع ابزارهای آموزشی با رویکرد ترافیک، شناسایی شده و بر حسب میزان مخاطب و اثربخشی طبقه بندی می گردد.سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، میزان اهمیت هر یک از ابزار تعیین می گردد. فلذا تحقیقات حاکی از این است که تلویزیون به عنوان اثر بخش ترین ابزارآموزش ترافیک با 54 % و پس از آن برنامه های رادیویی با 20 % در مرتبه دوم اولویت قرار می گیرند. لذا می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، از ابزارهای آموزشی
با توجه به اولویت آنها بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها