نیازسنجی و تعیین تعداد خودروهای امداد فنی در بزرگرا ه های شهری ( موردکاوی: شبکه بزرگراهی شهر تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امدادرسانی فنی یکی ازمهم ترین و مؤثرترین مراحل مدیریت حوادث محسوب می گردد و موجب کاهش سریع اثرات حادثه می شود. با مطالعات
انجام شده و بررسی سایرکشورها پارامترهای مختلفی جهت استقرار نیروهای امداد فنی و محاسبه تعداد خودروهای امداد فنی در شبکه راه ها در نظر
گرفته می شود که عبارتند از: آمار تصادفات ، آمار خرابی وسایل نقلیه ، حجم عبوری وسایل نقلیه ، نسبت حجم به ظرفیت بزرگراه ، آلودگی هوا ، تعطیلات ، وقایع ویژه و عملیات عمرانی ، نقاط بحرانی ( گره های ترافیکی ) ، طول بزرگراه ها و امکانات که مهم ترین پارامترهای آمار حوادث و طول بزرگراه ها با توجه به محدوده گشت زنی می باشد. در پژوهش پیش رو با دو رویکرد نیازسنجی و تعیین تعداد خودروهای امداد بررسی های لازم انجام شده و با در نظرگرفتن شاخص های اصلی، الگوی نیازسنجی امداد فنی و تعیین تعداد خوردو ارایه گردیده و الگو برای بزرگراه های شهر تهران اجرا شده است. دو آماراصلی برای تعیین تعداد خودروی فنی بزرگراه های شهر تهران آمار تصادف و خرابی وسایل نقلیه و طول بزرگراه های شهر تهران با توجه به محدوده
گشت زنی می باشد.

کلیدواژه‌ها