کاربرد شبکه های عصبی فازی برای پیش بینی سرعت در شبکه های بزرگراهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدایت مسیر گروهی یکی از خدمات مهم سیستم پیشرفته اطلاع رسانی رانندگان ( ATIS ) است که هدف آن اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی شبکه بزرگراهی به گروهی از رانندگان با استفاده از امکاناتی مانند تابلوهای متغیر خبری ( VMS ) ، سایت های وب و رسانه های ملی می باشد. اطلاعات زمان سفر پویا یکی از مولفه های اصلی سیستم هدایت مسیر پویا است که قابلیت ایجاد هدایت مسیر پویا برای رانندگان ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه بزرگراهی و کاهش ترافیک دارد. در این مقاله راهکارهای پیش بینی زمان سفر بررسی شده است و نتایج حاصل از سه روش شبکه های عصبی فازی و شبکه های عصبی پرسپترون برای تخمین سری های زمانی مقایسه شده است. با مقایسه نتایج دو روش فوق بر روی اطلاعات رمپ چمران غربی به نیایش جنوبی شبکه بزرگراهی تهران به نظر می رسد که روش شبکه های عصبی فازی نتایج دقیق تری نسبت به و شبکه عصبی پرسپترون به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها