بررسی عوامل موثر بر رضایت عابرین از محیط پیاده روها با استفاده ازروش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و VIKOR ، TOPSIS، SAW ( مطالعه موردی : شهر تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ، یافتن عوامل ظاهری و محیطی موثر بر خشنودی افراد استفاده کننده از پیاده روهای شهر تهران (با فضای طبیعی یا مصنوعی انسان ساخت) و یافتن ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین این عوامل است. در این راستا عوامل موثر موجود در پیاده روها به سه حالت اصلی خصوصیات فیزیکی، روانی و کلی دسته بندی می شوند. داده های مربوط به این مطالعه با استفاده از روش های آماری و به صورت ارائه پرسشنامه و نظرخواهی از تعداد 114 نفر جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( AHP و TOPSIS، SAW، VIKOR ) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که در مقایسه با خصوصیات فیریکی پیاده روها ، درک روانی افراد از محیط پیاده روها رابطه نزدیک تری با رضایت کلی افراد دارد. روش ارائه شده در این تحقیق در کنار آ یین نامه ها و دستورالعمل های موجود می تواند مدل مناسبی را در اختیار طراحان و برنامه ریزان شهری قرار دهد تا رضایت افراد را به صورت چشم گیرتری مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها