ارزیابی تجمیع خطوط اتوبوس های تندرو ( BRT ) با وسایل نقلیه پرسرنشین در بزرگرا ه ها ( مطالعه موردی: بزرگراه شهید همت )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدیریت خطوط یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت معبر برای انتقال تعداد بیشتری از مسافران با سرعت
بالاتر و مطمئن تر می باشد. یکی از استراتژی های مدیریت خطوط ، انحصاری نمودن خطوط پرسرنشین می باشد که با رعایت حق تقدم به وسایل
نقلیه عمومی و پرسرنشین، گامی به جلو به منظور طراحی تسهیلاتی جهت تشویق به هم پیمایی و به کارگیری حمل و نقل عمومی می باشد. بررسی
نحوه عملکرد اتوبو س های تندرو در بزرگرا ه های تهران حاکی ازعدم استفاده حداکثری از خط ویژه تخصیص یافته به وسایل نقلیه همگانی می باشد.
به منظور انتقال تعداد افراد بیشتر به جای انتقال وسیله بیشتر از امکان تجمیع خطوط اتوبوس تندرو و وسایل نقلیه پرسرنشین می توان بهره گرفت.
بدین منظور یکی از بزرگراه های دارای تراکم بالا در ساعات اوج که استانداردهای پیاده سازی خطوط پرسرنشین را دارا می باشد به عنوان طرح پایلوت انتخاب شده و پس از شبیه سازی سناریوهای مختلف، مطلوب ترین وضعیت از نظر نوع کاربران مجاز، طول خطوط و تعبیه ایستگاه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها