ارائه مدلی نوین در جهت جانمایی بهینه تسهیلات پارک سوار با به کارگیری الگوریتم ژنتیک (‌ مطالعه موردی: شهر اصفهان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از مهم ترین اهداف ایجاد یک سیستم حمل و نقل همگانی، بهبود سیستم برای استفاده کنندگان از آن و در درجه دوم جذب مسافران حمل ونقل شخصی میباشد. لذا یکی از مسائلی که باعث پایین آمدن سطح سرویس و در نتیجه کاهش تقاضا برای حمل و نقل عمومی می شود، دسترسی نامناسب وسایل نقلیه شخصی به این سیستم است. بنابراین با توجه به این نکته و همچنین سیاست جدید دولت در خصوص سهمیه بندی سوخت وعدم امکان کاربرد وسیله نقلیه برای کل طول سفردرشهرهای بزرگ، یکی از راهکارهای قابل تأمل، بحث تسهیلات پارک سواربرای ترغیب وسایل شخصی در استفاده ازحمل و نقل همگانی خواهد بود. اما همواره در طرح و برنامه ریزی امکانات پارک سوار، یکی از کلیدی ترین موضوع ها، موقعیت مناسب آن هاست. بنابراین در این تحقیق با هدف بیشترین کاهش ترافیک در شبکه، نسبت به ارائه مدلی برای استقرار تسهیلات پارک سوار اقدام گردیده است. مدل ارائه شده بر اساس نقاط جمعیتی، مکا ن های بالقوه برای استقرار پارک سوار و مراکز متعدد تجاری فرمول بندی شده است. درادامه نیز از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک برای حل مسائل با ابعاد بزرگ استفاده شده و کارایی آن نیز برای انجام چنین مسائلی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها