ارائه مدل طراحی شبکه با تقاضای الاستیک با استفاده از الگوریتم SA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از روش هایی که متخصصان حمل و نقل برای کاهش تراکم ترافیکی استفاده می نمایند، افزایش ظرفیت شبکه است که به دو صورت افزودن
کمان های جدید به شبکه و یا بهبود کمان های حاضر در شبکه انجام می شود. هدف این مطالعه ارائه مدلی جدید برای حل مسئله طراحی شبکه پیوسته با در نظر گرفتن تقاضای انعطاف پذیر است. این مسأله که با عنوان مسئله CNDP شناخته می شود، در این مطالعه در قالب مدلی به صورت یک مسأله دو سطحی ارائه شده که مسأله سطح بالا بیشینه کردن مازاد منافع مصرف کننده و مسأله سطح پایین، مسأله تخصیص ترافیک با تقاضای انعطاف پذیر است. برای حل این مدل از الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازی شده استفاده شده است. مدل ارائه شده در این مطالعه برای دو شبکه فرضی حل شده و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همچنین با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای الگوریتم SA ، مقدار بهینه پارامترها معرفی خواهند شد. در این مطالعه بر روی میزان بودجه نیز تحلیل حساسیت انجام شده است و در نهایت چگونگی تغیرات مقدار مازاد منافع مصرف کننده نسبت به تغییرات بودجه گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها