بررسی تطبیقی چالش های استفاده از CNG به عنوان سوخت جایگزین دربخش حمل و نقل با نتایج حاصل از نظرسنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در پژوهش حاضر چالش های استفاده از CNG به عنوان سوخت جایگزین در سبد سوختی بخش حمل و نقل با توجه به نتایج یک مطالعه پیمایشی (نظرسنجی) مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور 1601 راننده خودروی گازسوز، 41 جایگاه سوخت رسانی 28 ، CNG کارگاه تبدیل و 44 تعمیرگاه مجاز خودرو در شهر تهران در این نظرسنجی شرکت نمودند. طی مطالعه پیمایشی انجام شده مشخص گردید شلوغی، غیرفعال بودن، هزینه های بالای احداث و نگهداری، ظرفیت نسبتاً کم، مشکلات فنی تجهیزات و پراکنش نامناسب، مهم ترین چالش ها در جایگاه های سوخت رسانی CNG بوده اند.مدت زمان انتظار طولانی در صف نوبت تبدیل کارگاهی و تبدیل های غیر مجاز مشکلات عمده کارگاه های تبدیل بوده اند، همچنین دسترسی نامناسب به لوازم یدکی سیستم گازسوز و کیفیت پایین آنها از معضلات جدی خدمات رسانی جایگاه های سوخت رسانی CNG و تعمیرگاه های مجاز بوده است.در مجموع موارد یاد شده به عنوان چالش های اصلی زیرساخت های این حوزه معرفی می گردند. در خصوص وسایل نقلیه گازسوز، مسافت طی شده کم
با یک باک CNG  و شتاب پایین، مهم ترین چالش ها بوده اند. با توجه به نتایج حاصل از نظرسنجی تمرکز بیش از اندازه صرفاً بر استفاده از CNG به عنوان سوخت جایگزین در بخش حمل و نقل تنها به دلیل دسترسی آسان به منابع طبیعی آن و ارزان تر بودن آن نسبت به سایر سوخت ها در کشور،
نمی تواند سیاست مطلوبی برای تأمین انرژی بخش حمل و نقل در آینده باشد بنابراین توسعه استفاده از سوخت هایی نظیر بیودیزل، هیبرید، هیدروژن و الکتریسیته با هدف کاهش چالش های سوخت در بخش حمل و نقل پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها