ارزیابی عملکرد تابلوهای سرعت متغیر در ارتقاء ایمنی راه های کشور( مطالعه موردی: محور هراز )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مجهز نمودن راه به تجهیزات ایمنی و استانداردسازی آن، یکی از موارد تأثیرگذار برکاهش تصادفات خواهد بود. در این تحقیق به بررسی و ارزیابی یکی از تجهیزات ایمنی به نام تابلوهای سرعت متغیر که سرعت را برحسب شرایط محیطی، هندسی راه و حجم تردد، تغییر می دهند، پرداخته شده است. دراین راستا با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد تابلوهای سرعت متغیر و تأثیرگذار بر سرعت، متغیرهای مربوط به این تحقیق انتخاب شده و از آنها در جهت ساخت مدلی که برحسب تعداد تصادفات بوده استفاده گردید، به طوری که مدل با داده های قبل از نصب علائم سرعت متغیر ساخته و با داده های تصادفات پس از نصب این علائم مقایسه شده است. انواع مد ل های کاربردی در بین تصادفات بر داده های موردنظر برازش داده شد و درهرمورد تست های آماری لازم صورت پذیرفت و نهایتا با کالیبره کردن مدل و اعتبارسنجی آن، مدل رگرسیون دوجمله ای منفی به علت مزیت نسبت به سایر مدل ها، انتخاب گشت. در پایان معلوم شد که با نصب تابلوهای سرعت متغیر و کنترل دقیق سرعت مجاز، تعداد تصادفات به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و نصب این علائم اقتصادی بوده است.

کلیدواژه‌ها