ارزیابی عوامل مؤثر در رفتار رانندگان هنگام مشاهده عابران پیاده در حال گذر از عرض خیابان ( مطالعه موردی در تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مطالعه به ارزیابی رفتار رانندگان هنگام عبور عابران از محل خط کشی شده خیابان در تقاطع می پردازد. در این مورد زمانی که وسایل نقلیه درحال حرکت و عبور از چهارراه هستند، دو نفر نمونه گیر تعداد وسایل نقلیه و عابران در حال عبور از محل خط کشی عابر پیاده را شمارش می کنند. با استفاده از نمونه گیری 127 عابر و 59 راننده در چهارراه، رفتار رانندگان هنگام عبور عابران در حال عبور با استفاده از پرسشنامه ای که تهیه شده، یادداشت می شود.در پرسشنامه پرسش هایی از رانندگان پرسیده می شود تا مشاهده شود چه عاملی در زمان حرکت آنها از چهارراه وهنگامی که عابری در حال گذراز عرض خیابان خواهد بود، مؤثر است. در این مورد مشاهده شد که متأسفانه عامل استرس و فشار روانی رانندگانی که در وسیله نقلیه خود در حال حرکت از چهارراه هستند باعث می شود که بیشتر آ نها به عابران پیاده ای که هم زمان در حال گذر از عرض خیابان هستند اجازه حرکت نداده و نسبت به سبک به ادامه حرکت در عبور از چهارراه اقدام کنند. در چنین حالتی عابر پیاده باید توقف کند تا وسیله نقلیه حرکت کند که این موضوع با رعایت حق تقدم برای عابرپیاده کاملاً متفاوت است.

کلیدواژه‌ها