تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس شاخصه های مبتنی بر داده های فرمان و موقعیت عرضی وسیله نقلیه به کمک شبیه ساز رانندگی خودروی سواری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خواب آلودگی رانندگان یکی ازعلل مهم تصادفات شدید می باشد و بر اساس آمار، خواب آلودگی علت 37 - 30 درصد سوانح جاده ای منجر به فوت در ایران است. در این مطالعه از اطلاعات خودرویی و جاده مبتنی بر فرمان و موقعیت عرضی خودرو جهت تشخیص خواب آلودگی راننده استفاده شده است. آزمایشات بر روی راننده های سواری در شبیه ساز رانندگی انجام شد. شرکت کنندگان از بین راننده های مرد 21 تا 28 ساله و دارای میزان تمایل به خواب بالا (10 ≥ شاخص خواب آلودگی اِپ ورث) انتخاب شدند. سناریو شامل رانندگی بر روی جاده یکنواخت مجازی در دو حالت هوشیار و خواب آلوده بود. معیار صحه گذاری خواب آلودگی معیار خواب آلودگی کرولینسکا و ارزیابی ویدیویی تصاویر توسط ناظرین آزمایش بود. نتایج نشان داد که منحنی فاز غربیلک فرمان (شاخص بیضی)، انحراف معیار زاویه فرمان و انحراف معیار و موقعیت عرضی خودرو با خواب آلودگی راننده ها رابطه مستقیم دارند. دقت تشخیص خواب آلودگی با رویکرد حداقل سازی خطاهای مثبت در تشخیص، برای شاخص بیضی 77 ٪ انحراف معیار زاویه فرمان 76 ٪ انحراف معیار موقعیت عرضی 67 ٪ و برای میانگین موقعیت عرضی 65 ٪ به دست آمد.

کلیدواژه‌ها