تحلیل حساسیت وضعیت ترافیک شبکه معابر نسبت به طول سفرهای شهری (مطالعه موردی بخشی از شبکه شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کاهش طول سفرهای شهری از جمله اقدامات مدیریت تقاضاست که عمدتاً از طریق اصلاح الگوی کاربری های زمین و نحوه دسترسی ها تحقق می یابد. با وجود این که تأثیر مثبت کاهش طول سفرها دروضعیت ترافیک شهرها به صورت کیفی پذیرفته است اما در مقدار و محدوده اثربخشی آن ابهام وجود دارد. هدف اصلی از این مقاله بررسی رابطه میان طول سفرهای شهری و وضعیت ترافیک معابر بوده است. در این راستا محدوده مطالعه شامل مناطق شهرداری تهران و بخشی از شبکه معابر در رده های آزادراهی و شریانی به همراه یک ماتریس مبدأ- مقصد فرضی در نظر گرفته شد. سپس بارگذاری شبکه با استفاده از یک نرم افزار تخصیص در شرایط پایه صورت گرفت. در مرحله بعد از طریق اعمال تغییر در ماتریس مبدأ- مقصد و کاهش میانگین طول سفرها مقدار تأثیر گذاری کاهش طول سفر بر پارامترهای ترافیک شامل میانگین حجم و زمان سفر معابر سنجیده شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که کاهش میانگین طول سفرهای شهری دریک بازه تأثیر کاهشی در حجم ترافیک و زمان سفر دارد و پس از عبور از یک نقطه مینیمم افزایشی می شود. با اطلاع از این روند تغییرات می توان سیاست های مدیریت تقاضا را به نحو مؤثرتری اعمال کرد.

کلیدواژه‌ها