تعیین محل بهینه مراکز خدمات درمانی در زمان امدادرسانی با به کارگیری مسأله تخصیص مکانی HUB و حل توسط الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مراکز خدمات درمانی جزء با اهمیت ترین مراکز خدماتی در مناطق شهری به منظور یاری رساندن هر چه سریع تر به مصدومین حوادث هستند. در مناطق شهری نیاز به در نظرگیری محل های مناسب به منظور کاهش فاصله و در نتیجه زمان و هزینه رساندن مصدومین تا مرکز مربوطه احساس می گردد. دراین مقاله با به کارگیری مسأله تخصیص مکانی HUB و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی در تعیین محل بهینه مراکز خدمات درمانی در مناطق شهری شده است. به منظور اثربخشی این تحقیق، منطقه 8 شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شد. در ابتدا پایگاه داده ای شامل مراکز خدمات درمانی موجود به همراه محل محل دقیق آن ها در منطقه مورد بررسی جمع آوری شد و سپس با وارد کردن این پایگاه داده در نرم افزارArc Map ، محل دقیق این مراکز استخراج گردید. سپس با کدنویسی مسأله تخصیص HUB و الگوریتم ژنتیک برای آن در نرم افزار MATLAB به حل مسأله مذکور پرداخته شد. نتایج این تحقیق شامل تعیین محل بهینه مراکز خدمات درمانی با ماهیت کمترین فاصله مصدومین تا آن هاست تا با در نظرگیری تعداد معینی از این مراکز بتوان کمترین فاصله و هزینه را برای این افراد در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها