شبیه سازی تردد عابران پیاده در تسهیلات پیاده روی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه پیاده روی به عنوان یکی از شیوه های حمل و نقل که اثرات قابل توجهی در بهبود شاخص های ترافیکی و سلامت کلان شهرها دارد در کانون توجه مسئولان شهری قرار گرفته است. طرح های توسعه سرانه پیاده روی، طراحی تسهیلات ترافیکی که با جریان عابرپیاده تداخل دارند و هر گونه ساماندهی دراین حوزه مستلزم شناخت رفتار، تخمین و برآورد حرکت های آتی و شبیه سازی تردد عابر پیاده است. از این رو در مطالعه پیش رو متناسب با مدل ساخته شده برای تردددعابران پیاده در شهر تهران، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Ptv.Viswalk  صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی با استفاده ازپارامترهای پایه نرم افزار ، پارامترهای بهینه شده تهران و پارامترهای شبیه سازی خبره بر اساس معیارهای کارآیی با یکدیگر مقایسه شده اند. تحلیل حساسیت پارامترهای مدل نیروی اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق پیش رو حاکی از آن است که خروجی شبیه سازی وابستگی شدیدی به برخی از پارامترهای مدل دارد که می بایست با حساسیت بالا تغییر یابند.

کلیدواژه‌ها