برآورد تقاضای استفاده از پارک سوار (مطالعه موردی: ایستگاه متروی حرم مطهر امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از معضلات شهرنشینی، مسأله پارکینگ است که نیاز به درایت مسئولین شهری، اصلاح سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری دارد. پارک سوارها  نوعی پارکینگ در میانه مسیر مسافران به منظور تغییر وسیله سفر هستند. ایده اصلی برای احداث یک پارک سوار کاهش سفرهای سواری شخصی در محدوده مرکزی شهر و افزایش مطلوبیت حمل و نقل همگانی است.با بررسی مطالعات گذشته در این زمینه، مشاهده می شود که روش مدونی جهت برآورد تقاضای پارک سوارها وجود ندارد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است بر اساس یک نمونه موردی روشی برای برآورد تقاضا پیشنهاد گردد. بنابراین ایستگاه متروی حرم مطهر و مسافران عبوری ازعوارضی آزادراه قم - تهران،به عنوان نمونه موردی انتخاب شده اند. سپس بر اساس وجود دو انتخاب استفاده از سواری شخصی یا پارک سوار، مدل لوجیت دوگانه پرداخت و ارزیابی شد. با توجه به مدل، اگر مقصد افراد در محدوده طرح ترافیک قرار داشته باشد مطلوبیت استفاده از پارک سوار افزایش می یابد. بعلاوه هرچه تعداد تبادل سفر بیشتر باشد، مطلوبیت استفاده از این شیوه کاهش می یابد. با توجه به متغیر جنسیت، برای زنان استفاده از پارک سوار مطلوبیت بیشتری در مقایسه با مردان دارد. در نهایت اگر سفر تواتر بالایی داشته باشد، مطلوبیت استفاده از پارک سوار کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها