بررسی اولویت دهی خودروهای همگانی در تقاطعات چراغدار ( مطالعه موردی: خط 10 BRT ، تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اولویت دهی به خودروهای همگانی در حمل و نقل (TSP) ، یک تکنولوژی کلیدی جهت بهبودکارایی خطوط (BRT) به حساب می آید. امروزه این روش، از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه این روش با داشتن توجیه اقتصادی مناسب و فراهم آوردن امکان سرویس دهی هرچه بیشتر به مسافران با همان تعداد ناوگان موجود باعث بهبود عملکرد سیستم حمل ونقل همگانی می شود. این مقاله روی طراحی و ارزیابی شبیه سازی اولویت دهی به اتوبوس های تندرو در تقاطعات چراغدار تمرکز دارد. با در نظر گرفتن خط 10 تهران به عنوان مطالعه موردی، سناریوهای مختلف اولویت دهی برای تقاطعات چراغدار در امتداد مسیر بررسی شده است.این مطالعه از مدل شبیه سازی میکروسکوپی AIMSUN برای آنالیز تاثیر پارامترهای ترافیک، برای تاثیر اولویت دهی در امتداد کریدورها استفاده می کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که خودروهای همگانی به طور معمول از اولویت حمل و نقل از طریق صرفه جویی درزمان سفر و کاهش تأخیر بهره مند شده اند.

کلیدواژه‌ها