طرح نوین تخمین اطلاعات ترافیکی جاده ها با استفاده از شبکه های اقتضایی خودرویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شبکه های اقتضایی خودرویی (VANET) به عنوان یکی از فناوری های نوظهور، از اجزای کلیدی سیستم های حمل و نقل هوشمند محسوب می شود که بستر مناسبی را جهت مدیریت ترافیک، اطلاع رسانی شرایط جاده ها و همچنین انتشار پیام های ایمنی فراهم می کند. اما توسعه و گسترش این کاربردها در گرو نفوذ مناسب این فناوری در میان خودروها است. در این مقاله، یک رهیافت جدید جهت تخمین تراکم ترافیک جاده ها بر اساس حجم خودروهای دارای تجهیزات VANET ، ارائه شده است. طرح پیشنهادی با بهره گیری از ارتباطات موجود در شبکه های VANET و تشکیل یک زنجیره ای خودرویی مبتنی بر خوشه بندی پویا، یک سیستم اطلاعات ترافیکی مشارکتی را ایجاد کرده و با جمع آوری اطلاعات ترافیکی و انتقال آن به زیرساخت کنار جاده ای، امکان تخمین ترافیک را فراهم می کند. علاوه بر این با بکارگیری یک تکنیک یادگیری ماشین، تعمیم اطلاعات ترافیکی را امکان پذیر می سازد. کارایی طرح پیشنهادی با بکارگیری شبیه سازی و استفاده از نقشه حقیقی شهر تهران و بخشی از بزرگراه همت، به عنوان جاده هدف، مورد ارزیابی قرار گرفته و کیفیت تخمین نسبت به داده های واقعی نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها