تحلیل اقتصادی مجتمع های خدماتی و رفاهی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی اَرِنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سالیانه میلیون ها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راه های کشور در رفت و آمد هستند که در طول سفر خود نیازهای خدماتی متفاوتی دارند. برای پاسخ گویی به این میزان از تقاضا و نیز ارائه خدمات مناسب، طرح احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی با رویکرد علمی و کارشناسی ایجاد شد. در این تحقیق، میزان هزینه لازم به منظور تأسیس مجتمع های خدماتی و رفاهی، نرخ بازگشت سرمایه، مدت زمان لازم برای ایجاد فاز دوم مجتمع های خدماتی و رفاهی و میزان سودآوری برای صاحبان سرمایه گذاری در این بخش، با استفاده از نرم افزار اَرِنا، مدل سازی شده و سپس با استفاده از داده های اقتصادی حاصل از نرم افزار اَرِنا و قراردادن این داده ها در نرم افزار کامفار تحلیل اقتصادی انجام می شود. برای واقعی نگر شدن نتایج شبیه سازی مجتمع خدماتی رفاهی، به تعداد زیادی آمار و اطلاعات ترافیکی نیاز است. برخی از آن ها که تأثیر زیادی روی خروجی نرم افزار دارند، مانند میزان ترافیک ورودی به مجتمع های خدماتی و رفاهی، از آیین نامه آشتو استخراج می شود. سایر اطلاعات مورد نیاز از اداره حمل و نقل استان کرمان،
تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها