ارائه مدل بررسی عوامل موثر بر پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نهایی در سفرهای خرید در شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با افزایش خودروها، افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی یکی از مسایل مهم پیش روی برنامه ریزان حمل ونقل می باشد. استفاده از وسایل نقلیه شخصی منجر به نیاز به وجود محلی برای پارک خودرو می شود. نبودن محل های مناسب برای پارک خودروها باعث پارک در محل های غیرقانونی (پارک کردن در محل های پارک ممنوع، توقف ممنوع، جلوی درب منازل و خطوط تردد خیابان) خواهد شد. یکی از عوامل تأثیرگذار در استفاده از پارکینگ ها، مسافت پیاده روی از آ نها تا مقصد نهایی می باشد. مطلوبیت این مسافت تابع عواملی چون خصوصیات شهروندان، هدف از سفر، موقعیت پارکینگ، تنوع کاربری های اطراف، هزینه پارکینگ و مواردی از این قبیل است. در این مطالعه به ساخت مدل مناسب جهت پیدا کردن عوامل مؤثر بر مسافت مطلوب
پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نهایی با استفاده از نرم افزارSPSS اقدام شده است. این مطالعه از طریق مصاحبه حضوری با 111 نفر از استفاده کنندگان از پارکینگ های محدوده مورد مطالعه صورت گرفته و با توجه به نتایج این مطالعه، شغل افراد، رایگان بودن پارکینگ، تأمین عرض مناسب پیاده رو و مناسب بودن شرایط آب و هوا مهم ترین عوامل در مطلوبیت مسافت پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نهایی شناخته در شهر اهواز شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها