تخمین فاصله عبور بحرانی و زمان دنباله روی برای حرکت U-Turn در بریدگی ها با استفاده از رگرسیون خطی و چند متغیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فاصله عبور و زمان دنباله روی دو پارامتر کلیدی برای محاسبه ظرفیت حرکت های گردشی در تقاطع های بدون چراغ می باشند. در خیابا نها و محورهای
مهم شهری به دلیل حجم و سرعت بالای جریان آمد و شد متداخل، وسایل نقلیه ای که قصد انجام حرکت U-Turn را دارند، نیازمند فاصله عبور و زمان دنباله روی مناسب برای انجام حرکت گردشی خود می باشند. از این رو، اجرای U-Turn از لحاظ ایمنی و کارایی با مشکلاتی رو به رو خواهد بود. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه فاصله عبور بحرانی ارائه شده که از جمله آن ها می توان به روش های لوجیت، راف، حداکثر درست نمایی(MLE) و روش کتاب راهنمای ظرفیت راه ها ( HCM )، اشاره کرد. در این مقاله، با جمع آوری اطلاعات از 4 بریدگی، واقع در راه های شریانی شهر رشت و با استفاده از رگرسیون خطی و چند متغیره، مدلی برای محاسبه زمان دنباله روی و فاصله عبور بحرانی ارائه شده است. بر اساس مدل به دست آمده، نشان داده شده که با افزایش زمان تلف شده برای وسایل نقلیه درحرکت U-Turn ، فاصله عبور بحرانی کاهش و با افزایش سرعت وسایل نقلیه در مسیر آمد و شد متداخل، فاصله عبور بحرانی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبت زمان دنبال هروی به فاصله عبور بحرانی باعث کاهش ظرفیت در بریدگی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها