ارائه مدل نرخ بندی ترافیک با استفاده از ابزار چراغ های راهنمایی، رویکردی نوین برای مدیریت تراکم در شبکه های شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حفظ تراکم ترافیک و میزان آلودگی های هوا در یک سطح قابل قبول و همچنین تأمین ظرفیت مناسب برای حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ به یکی از بزرگ ترین دغدغه های مدیریت شهری در سال های اخیر تبدیل شده است. برای مواجهه با این مسأله یک تکنولوژی جدید برای مدیریت تراکم ارائه شده است. استراتژی نرخ بندی ترافیک با محدودسازی جریان ورودی به محدوده های متراکم و توزیع مناسب تراکم در کل شبکه اقدام به بهبود وضعیت تراکم، پیشگیری از انسداد شبکه و تسهیل در تردد حمل و نقل همگانی با استفاده از ابزار چراغ ها می کند.در این مقاله مدل نرخ بندی ترافیک بر مبنای این استراتژی ارائه شده و کاربرد آن در شبکه های شهری نشان داده شده است. مدل ارائه شده در یک شبکه شهری با الگوگیری از شبکه شهری تهران مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه مد نظر در محیط نرم افزارVISSIM شبیه سازی شده و برای به کارگیری استراتژی کدنویسی شده از ماژول VISSIM-COM بهره گیری شده است. نتایج حاصل از به کارگیری این استراتژی بهبود قابل توجهی را در پارامترهای عملکردی شبکه نظیر زمان تأخیر و سرعت متوسط نشان می دهد. همچنین طول صف در شریانی های ورودی به شبکه نیز به نسبت قابل قبولی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها