تحلیل حساسیت عوامل تاثیرگذار بر رضایت عابرین از پیاده رَوی در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیتی که فضای عبورومرور پیاده روها در پویایی شهری، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی های زیست محیطی دارد، جلب نظر کاربران معابر عمومی از جنبه های مختلفی می تواند منجر به بهبود زندگی شهری شود. مطالعات انجام شده در این زمینه دارای عوامل محدودکننده ای می باشند. اینگونه مطالعات بیشتر روی پارامترهای فیزیکی و روانی خاصی محدود شده اند؛ درحالیکه به سایر مشخصات فیزیکی مانند کف سازی یا نوع پیاده رو و همچنین مشخصات روانی همانند اجتماع پذیر بودن و یا حس امنیت پیاده روها توجه نشده است. در این مطالعه در کنار بررسی خصوصیات فیزیکی پیاده روها، بعد روانی و حسی افراد از انتخاب پیاده روها، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از روش نظرسنجی برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل سلسله مراتبی برای بررسی داده ها استفاده شده است. در مرحله بعد از تحلیل حساسیت برای ارزیابی پارامترهایی که بیشترین تاثیر را در جذب افراد به پیاده روها دارند، استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، پارامترهای درختان اطراف پیاده رو و زیباسازی محیط پیاده بیشترین تاثیر را در جذب افراد و ارتقای سطح رضایت مندی افراد از قدم زدن در پیاده روها دارد. از جمله مزایای اصلی این تحقیق رسیدن به راه کارهایی سریع و هوشمندانه جهت افزایش میزان مقبولیت پیاده روهای شهری است.

کلیدواژه‌ها