بررسی تقاطعات لوزوی واگرا و مقایسه آن با تقاطعات شبدری به وسیله نرم افزار شبیه سازی ترافیکی AIMSUN

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشد صنعت حمل و نقل و جمعیت بررسی ترافیک در نقاط گره ای را بسیار حیاتی نموده است. در این راستا یکی از راه های کاهش اتلاف سرمایه و افزایش سرویس دهی، غیر همسطح کردن تقاطع بوده است. تقاطعات لوزوی یکی از انواع این تقاطعات غیر همسطح است. با این حال تاکنون اقدامی جهت مقایسه این نوع تقاطع و تقاطع چراغ دار و تقاطع معمول شبدری صورت نگرفته که در این تحقیق سعی بر مقایسه این سه مدل تقاطع شده است و برای این منظور از نرم افزار AIMSUN و آماربرداری میدانی استفاده شده است. براساس مقایسه نتایج حاصل از این شبیه سازی ها، تقاطع لوزوی واگرا به عنوان بهترین و مناسب ترین گزینه از لحاظ بهبود عملکرد ترافیکی و اقتصادی (هزینه های ساخت، تملک اراضی و مصرف سوخت) در محدوده تقاطعات شهری انتخاب گردید.شبیه سازی انجام گرفته مشخص نموده است که در صورت وجود تقاطع موجود در یک سال هزینه ای بالغ بر 184 میلیارد ریال اتلاف زمان و انرژی خواهیم داشت. در صورت احداث تقاطع شبدری این هزینه به 6 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. اما هزینه احداث و آزاد سازی سنگینی خواهد داشت. تقاطع لوزوی با 17 میلیارد ریال اتلاف سرمایه و هزینه احداث و کمترین آزادسازی بهترین گزینه برای تقاطعات شهری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها