ارائه روش مناسب محاسبه ظرفیت برای خطوط راه آهن ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی روش های مختلف محاسبه ظرفیت در محورهای شبکه راه آهن و ارائه روش متناسب با مقتضیات ویژه شبکه ریلی ایران انجام شده است. در روش های متداول محاسبه ظرفیت در راه آهن های دنیا به منظور حفظ کیفیت بهره برداری، ضرایب کاهنده متفاوتی پیشنهاد شده اند. مقداراین ضریب در روش های 405 UIC و 406 UIC برای محورهای دارای ترافیک مختلط باری و مسافری برابر با 0.6 منظور شده است. به منظور مقایسه روش های مختلف ظرفیت سنجی و تحلیل مقدار ضریب اشباع در راه آهن ایران، دو محور از شبکه ریلی کشور شامل محور دوخطه گرمسار- بهرام و محور تک خطه دورود-اندیمشک بر اساس ریز اطلاعات واقعی سیر و حرکت در سال 1391 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحلیل ها حاکی از آن است که در بسیاری از روزهای سال مصرف ظرفیت در محورهای پرتردد شبکه ریلی کشور بیش از 60 % بوده است. بالاتر بودن مصرف ظرفیت از حد بحرانی تعریف شده در آیین نام  ( 60% ) نمایانگر این واقعیت است که در بسیاری از ایام سال زمان این قابلیت وجود دارد که با حفظ کیفیت بهره برداری،خط ریلی در طول مدت زمانی بیش از 60 % پنجره زمانی دردسترس ( 18 ساعت ) مورد استفاده قرار گیرد. نهایتاً با توجه به مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان محلی سیر و حرکت و نیز تحلیل های آماری داده های واقعی شبکه ریلی کشور، مقدار ضریب اشباع در شبکه ریلی کشور ایران (خطوط با ترافیک باری و مسافری) برابر با 0.8 در محورهای دوخطه و 0.57 در محورهای تک خطه پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها