به کارگیری وسایل نقلیه متنوع در شبکه اتوبو س رانی شهری و کار آیی آن در بهبود مصرف سوخت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حمل ونقل همگانی همواره به عنوان یکی از گزینه های دوستدار محیط زیست شناخته شده است. استفاده بهینه از ناوگان در دسترس و عملکرد کاراترسیستم های حمل ونقل عمومی می تواند نقش حمل و نقل همگانی را در کاهش آلودگی های زیست محیطی، پررنگ تر کند و علاوه بر آن هزینه های گردانندگان سیستم حمل ونقل همگانی را کاهش دهد. در این مطالعه به دنبال استفاده از وسایل نقلیه متفاوت ازنظر ظرفیت و مصرف سوخت در خطوط اتوبوس رانی بدون نیاز به توقف در ایستگاه های میانی (اکسپرس باس) هستیم،به طوری که در نهایت منجر به کاهش مصرف سوخت، هزینه های سیستم و صندلی خالی دقیقه برای کل شبکه اتوبوس رانی شود. تنوع وسایل نقلیه همگانی شامل اتوبوس دوتایی (دوبل)، اتوبوس عادی، مینی بوس و سواری می شود. کاهش مصرف سوخت در این مطالعه در اولویت قرار دارد و مبنای اصلی در زمان بندی حرکت وسایل نقلیه خواهد بود.درنهایت کاربرد این زمان بندی با ارائه یک مثال بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بدون نیاز به توسعه ناوگان و افزایش متوسط زمان انتظار مسافرین، می توان به طور قابل ملاحظه ای مصرف سوخت و تعداد صندلی های خالی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها