تعیین نرخ سفرسازی کاربری های اداری، تجاری و درمانی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

احداث مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی، درمانی و ... به صورت مجزا یا مختلط از جمله مصادیق توسعه کاربری ها است. تعیین مقدار تولید و جذب سفر هر یک از کاربری های مختلف، به منظور انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، همواره به عنوان یکی از دغدغه های برنامه ریزان و طراحان شهری مطرح بوده است. در این مطالعه با استفاده از برداشت اطلاعات میدانی و تحلیل رفتار سفر شاغلین و مراجعین به کاربری های اداری، تجاری و درمانی، مدلی برای تعیین میزان سفرسازی آنها پرداخت شده است. بدین منظور ابتدا مطالعات پیشین داخلی و خارجی در این زمینه بررسی، اهمیت و ضرورت بومی سازی مطالعات نشان داده شده است. در ادامه ضمن توضیح چگونگی روش برداشت اطلاعات میدانی و تحلیل اطلاعات، خروجی مطالعات در قالب جداول استاندارد ارائه شده است. در انتها نیز سعی شده با مقایسه نرخ های تولید سفر بدست آمده از این مطالعات و مقایسه آن با نرخ های مطالعات سایر کشورها، تفاوت های اساسی در میزان تولید و جذب سفر کاربر یها به واسطه تفاوت در رفتار و طریقه سفر مراجعین نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها