هوشمندسازی سیستم حمل و نقل در تعیین محدودیت سرعت مطمئن با استفاده از یک رویکرد ابتکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با توجه به اهمیت حمل و نقل ایمن در توسعه پایدار اقتصادی، لزوم استفاده از راه کارهای نوین برای بهبود سطح کیفی و ایمنی راه ها بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از متخصصان، سیستم های هوشمند حمل و نقل را راهکاری مناسب برای دستیابی به این هدف می دانند. یکی از مؤلفه های هوشمندی سیستم حمل و نقل تعیین محدودیت سرعت مطمئن راه ها است که به طورمستقیم در حجم، کیفیت ترافیک و ایمنی راه ها اثر می گذارد. در این مقاله با بررسی موضوع تعیین سرعت مطمئن و شاخص های اثرگذار در آن، به معرفی رویکردی ابتکاری برای تعیین محدودیت سرعت مطمئن مبتنی بر شرایط حاکم بر راه و به صورت پویا می پردازیم. هدف از این رویکرد کاهش سوانح ناشی از عدم اطلاع رانندگان از شرایط راه، بی تجربگی رانندگان در تعیین سرعت
مطمئن و افزایش ایمنی راه ها می باشد. در این روش با توجه به میزان انحراف شرایط حاکم بر راه از شرایط ایده آل آن، مقدار سرعت مطمئن تعیین می گردد. در نهایت به منظور بررسی کارایی رویکرد پیشنهادی از یک مثال عددی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها